Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski, dr hab., adwokat – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 – 2016). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego. Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina). Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy. Od wielu lat honorowy dawca krwi, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na gitarze.

 

Adwokat

W praktyce zajmuję się wyłącznie zagadnieniami, które znam i którym poświęciłem dużo czasu i refleksji.
Dlatego specjalizacja zawodowa obejmuje pomoc prawną w zakresie:
• zobowiązań
• rynku kapitałowego i papierów wartościowych
• obrotu bankowego
• rynku technologii blockchain i walut cyfrowych (bitcoin)
 

Szkoda giełdowa i jej naprawienie

Przeczytaj fragment
Zamów książkę

Prawo giełdowe

Już pierwsze wydanie podręcznika pt. ,,Prawo giełdowe" (CH BECK, Warszawa 2010) wpisało się w kanon literatury przedmiotu. Drugie wydanie z 2012 uwzględniło zmiany stanu prawa oraz praktyki rynku kapitałowego. Podobnie stanie się z wydaniem trzecim, zaplanowanym na rok 2016. Termin zostanie dotrzymany, ale dopiero w 2017 roku, ze względu na pokaźną ilość gruntownych modernizacji prawa w tym zakresie i potrzebę dokładnej weryfikacji treści podręcznika...

Umowa o pośrednictwo giełdowe

W 2015 roku wygasła przez wykonanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta z Wydawnictwem TNOiK w Toruniu w celu wydania rozprawy doktorskiej mojego autorstwa pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” (Toruń 2008, ss. 457). Wskutek tego powróciły do mnie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W chwili obecnej monografia pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” nie jest dostępna na rynku księgarskim, ponieważ nakład został w całości wyczerpany. Na pamiątkę zostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy, na specjalne okazje…

Świadczenie usług maklerskich uległo w ostatnich latach istotnym przewartościowaniom. Książka zachowuje jednak w pełni swoją aktualność, ponieważ została napisana z akcentem na fundament cywilistyczny, z uwzględnieniem dynamiki zmienności regulacji. Zmiany prawa nie uchybiają treści. Dlatego nie planuję drugiego wydania. Z przyjemnością pragnę natomiast poinformować o tym, że podjąłem decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu mojej pierwszej publikacji monograficznej.

„Umowa o pośrednictwo giełdowe” za darmo do ściągnięcia w całości w formacie PDF.

Pobierz za darmo

Wszystkie publikacje w PDF

Wszystkie publikacje mojego autorstwa są dostępne online w Repozytorium UMK w Toruniu (RUM@K) z możliwością pobrania w formacie PDF.

PRZEJDŹ DO REPOZYTORIUM UMK