Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski, doktor habilitowany, adwokat, Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 – 2016). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.

Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina).

Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu. Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

Od wielu lat honorowy dawca krwi, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na gitarze.

 

Adwokat

Podstawowy zakres usług dra hab. adw. Konrada Zacharzewskiego w granicach specjalizacji zawodowej obejmuje pomoc prawną w zakresie zobowiązań (prawa umów), rynku kapitałowego i papierów wartościowych, obrotu bankowego oraz rynku technologii blockchain i walut cyfrowych (bitcoin).

Kancelaria adwokacka

BITCOIN

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem walut cyfrowych towarzyszy mi od kilku lat. Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat - "Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego" oraz "Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego". Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego - "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych" oraz "Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce". Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu walutami cyfrowymi, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance).

Szkoda giełdowa i jej naprawienie

Szanowni Państwo,
Nakład pierwszego wydania monografii habilitacyjnej mojego autorstwa pt. „Szkoda giełdowa i jej naprawienie” (Toruń 2015, ss. 636) został prawie w całości wyczerpany. Dziękuję za dotychczasowe zamówienia.
Wynik remanentu wskazuje na to, że pozostało mi bardzo mało egzemplarzy. W związku z tym podjąłem dwie decyzje.
Po pierwsze, zatrzymuję dla siebie „żelazną rezerwę” w celu archiwalnym.
Po drugie, pozostałe egzemplarze pozostawiam do dyspozycji P.T. Zainteresowanych, ale po wyższej cenie. Szczegóły w formularzu zamówienia.
Przeczytaj fragment
Zamów książkę

Prawo giełdowe

Już pierwsze wydanie podręcznika pt. ,,Prawo giełdowe" (CH BECK, Warszawa 2010) wpisało się w kanon literatury przedmiotu. Drugie wydanie z 2012 uwzględniło zmiany stanu prawa oraz praktyki rynku kapitałowego. Podobnie stanie się z wydaniem trzecim, zaplanowanym na rok 2016. Termin zostanie dotrzymany, ale dopiero w 2017 roku, ze względu na pokaźną ilość gruntownych modernizacji prawa w tym zakresie i potrzebę dokładnej weryfikacji treści podręcznika...

Umowa o pośrednictwo giełdowe

W 2015 roku wygasła przez wykonanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta z Wydawnictwem TNOiK w Toruniu w celu wydania rozprawy doktorskiej mojego autorstwa pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” (Toruń 2008, ss. 457). Wskutek tego powróciły do mnie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W chwili obecnej monografia pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” nie jest dostępna na rynku księgarskim, ponieważ nakład został w całości wyczerpany. Na pamiątkę zostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy, na specjalne okazje…

Świadczenie usług maklerskich uległo w ostatnich latach istotnym przewartościowaniom. Książka zachowuje jednak w pełni swoją aktualność, ponieważ została napisana z akcentem na fundament cywilistyczny, z uwzględnieniem dynamiki zmienności regulacji. Zmiany prawa nie uchybiają treści. Dlatego nie planuję drugiego wydania. Z przyjemnością pragnę natomiast poinformować o tym, że podjąłem decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu mojej pierwszej publikacji monograficznej.

„Umowa o pośrednictwo giełdowe” za darmo do ściągnięcia w całości w formacie PDF.

Pobierz za darmo

Komentarz i system

Tylko dwukrotnie pracowałem naukowo na wspólny rachunek. Nie mogłem jednak odmówić.

Na zaproszenie Pana Profesora Marka Wierzbowskiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się w 2012 roku, a drugie w 2014 roku. W rękopisie złożyłem do Wydawcy ponad 270 stron tekstu (uwagi komentatorskie do przepisów art. art. 45a-45h, art. art. 51-54, art. art. 56-59, art. art. 65-68e oraz art. art. 79-83a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Na zaproszenie Pana Profesora Mirosława Steca opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016. W rękopisie złożyłem do Wydawcy 390 stron tekstu. Redaktorzy „Systemu…” powierzyli mi całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi.

Wszystkie publikacje w PDF

Wszystkie publikacje mojego autorstwa są dostępne online w Repozytorium UMK w Toruniu (RUM@K) z możliwością pobrania w formacie PDF.

PRZEJDŹ DO REPOZYTORIUM UMK