Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski, doktor habilitowany, adwokat, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 – 2016). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.

Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2019; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2018; Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), Warszawa 2019) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina).

Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu. Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

Od wielu lat honorowy dawca krwi, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na gitarze.

 

Adwokat

Podstawowy zakres usług adwokata dra hab. Konrada Zacharzewskiego w granicach specjalizacji zawodowej obejmuje pomoc prawną w zakresie zobowiązań (prawa umów), rynku kapitałowego i papierów wartościowych, obrotu bankowego oraz rynku technologii blockchain i walut cyfrowych (bitcoin).

Kancelaria adwokacka

BLOCKCHAIN I WALUTY CYFROWE

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem walut cyfrowych towarzyszy mi od kilku lat. Jestem autorem pionierskich publikacji na ten temat - "Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego", "Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego" oraz "Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi". Redagowałem i przygotowywałem dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego - "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych" oraz "Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce". Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości kierowałem przygotowaniem pracy naukowo-badawczej pt. „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”. Przygotowałem kilka regulaminów giełd bitcoinowych, biorę też udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu walutami cyfrowymi, wdrażam i opiniuję procedury zgodności działalności z prawem (compliance). W grudniu 2018 roku powierzono mi obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.

Szkoda giełdowa i jej naprawienie

Szanowni Państwo,
Nakład pierwszego wydania monografii habilitacyjnej mojego autorstwa pt. „Szkoda giełdowa i jej naprawienie” (Toruń 2015, ss. 636) został prawie w całości wyczerpany. Dziękuję za dotychczasowe zamówienia.
Wynik remanentu wskazuje na to, że pozostało mi bardzo mało egzemplarzy. W związku z tym podjąłem dwie decyzje.
Po pierwsze, zatrzymuję dla siebie „żelazną rezerwę” w celu archiwalnym.
Po drugie, pozostałe egzemplarze pozostawiam do dyspozycji P.T. Zainteresowanych, ale po wyższej cenie. Szczegóły w formularzu zamówienia.
Przeczytaj fragment
Zamów książkę

6.FOTO SZKODA GIEŁDOWA I JEJ NAPRAWIENIE - FOTO

Prawo giełdowe

Już pierwsze wydanie podręcznika pt. ,,Prawo giełdowe" (CH BECK, Warszawa 2010) wpisało się w kanon literatury przedmiotu. Drugie wydanie z 2012 roku uwzględniło zmiany stanu prawa oraz praktyki rynku kapitałowego. Podobnie stało się z wydaniem trzecim, które ukazało się w 2019 roku. Wydanie trzecie uwzględnia pokaźną ilość gruntownych modernizacji prawa w zakresie obrotu giełdowego i rynku kapitałowego. Pozostaje w całości zgodne z regulacjami dyrektywy MiFID z 2014 roku.

7.FOTO PRAWO GIEŁDOWE - FOTO

Umowa o pośrednictwo giełdowe

W 2015 roku wygasła przez wykonanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta z Wydawnictwem TNOiK w Toruniu w celu wydania rozprawy doktorskiej mojego autorstwa pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” (Toruń 2008, ss. 457). Wskutek tego powróciły do mnie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W chwili obecnej monografia pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” nie jest dostępna na rynku księgarskim, ponieważ nakład został w całości wyczerpany. Na pamiątkę zostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy, na specjalne okazje…

Świadczenie usług maklerskich uległo w ostatnich latach istotnym przewartościowaniom. Książka zachowuje jednak w pełni swoją aktualność, ponieważ została napisana z akcentem na fundament cywilistyczny, z uwzględnieniem dynamiki zmienności regulacji. Zmiany prawa nie uchybiają treści. Dlatego nie planuję drugiego wydania. Z przyjemnością pragnę natomiast poinformować o tym, że podjąłem decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu mojej pierwszej publikacji monograficznej.

„Umowa o pośrednictwo giełdowe” za darmo do ściągnięcia w całości w formacie PDF.

Pobierz za darmo

8.FOTO UMOWA O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE - FOTO

System prawa handlowego

Na zaproszenie Pana Profesora Mirosława Steca opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016. W rękopisie złożyłem do Wydawcy 390 stron tekstu znormalizowanego. Redaktorzy „Systemu…” powierzyli mi całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Jestem autorem czterech rozdziałów: 20. Instrumenty finansowe jako przedmiot świadczenia w umowie sprzedaży; 21. Podstawy sukcesji w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi; 22. Umowa sprzedaży zdematerializowanych instrumentów finansowych jako prawna podstawa przysporzenia oraz 23. Obrót instrumentami finansowymi w reżimie świadczenia usług maklerskich.

9.FOTO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO - FOTO

Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na zaproszenie Pana Profesora Marka Wierzbowskiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się w 2012 roku, drugie w 2014 roku, a trzecie w 2018 roku. W rękopisie złożyłem do Wydawcy ponad 350 stron tekstu znormalizowanego. Jestem autorem uwag komentatorskich do przepisów art. art. 45a-45i, art. art. 51-54, art. art. 56-59, art. art. 65-68h oraz art. art. 79-81f, art. art. 82-83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10.FOTO KOMENTARZ DO USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI - FOTO

Komentarz do kodeksu cywilnego

Na zaproszenie Pana Profesora Mariusza Załuckiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Kodeks cywilny. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa CH BECK w 2019 roku. Jestem autorem uwag do przepisów o przekazie i papierach wartościowych (art. 9211 – 92116 k.c.).

kodeks-cywilny

Wszystkie publikacje w PDF

Wszystkie publikacje mojego autorstwa są dostępne online w Repozytorium UMK w Toruniu (RUM@K) z możliwością pobrania w formacie PDF.

PRZEJDŹ DO REPOZYTORIUM UMK