Rynek kapitałowy

OBSŁUGA PRAWNA RYNKU KAPITAŁOWEGO I OBROTU GIEŁDOWEGO

Uczestnikom rynku kapitałowego oferuję specjalistyczną pomoc prawną. Dzięki aktywności naukowej, jako autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także praktyk, doskonale poznałem prawne niuanse rynku kapitałowego oraz obrotu giełdowego – również w sektorze energetycznym. Dlatego mogę skutecznie i rzetelnie pomagać moim Klientom w rozwiązywaniu problemów dotyczących tych obszarów.

Do moich najwęższych specjalizacji jako prawnika należy prowadzenie sporów odszkodowawczych wynikających z niewykonania umów oraz czynów niedozwolonych na rynku kapitałowym, a także w obrocie giełdowym. Właśnie tym zagadnieniom została poświęcona w całości monografia habilitacyjna mojego autorstwa pt. „Szkoda giełdowa i jej naprawienie”.

Usługi Kancelarii są adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych zmagających się z problemami prawnymi właśnie w tym zakresie.

Najważniejsze publikacje naukowe

Umowa o pośrednictwo giełdowe

W 2015 roku wygasła przez wykonanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta z Wydawnictwem TNOiK w Toruniu w celu wydania rozprawy doktorskiej mojego autorstwa pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” (Toruń 2008, ss. 457). Wskutek tego powróciły do mnie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W chwili obecnej monografia pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” nie jest dostępna na rynku księgarskim, ponieważ nakład został w całości wyczerpany. Pozostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy „żelaznej rezerwy” na potrzeby archiwalne.

Świadczenie usług maklerskich uległo w ostatnich latach istotnym przewartościowaniom. Książka zachowuje jednak w pełni swoją aktualność, ponieważ została napisana z akcentem na fundament cywilistyczny, z uwzględnieniem dynamiki zmienności regulacji. Zmiany prawa nie uchybiają treści. Dlatego nie planuję drugiego wydania. Z przyjemnością pragnę natomiast poinformować o tym, że podjąłem decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu mojej pierwszej publikacji monograficznej.

„Umowa o pośrednictwo giełdowe” za darmo do ściągnięcia w całości w formacie PDF.

Prawo giełdowe

Już pierwsze wydanie podręcznika pt. ,,Prawo giełdowe” (CH BECK, Warszawa 2010) wpisało się w kanon literatury przedmiotu. Drugie wydanie z 2012 roku uwzględniło zmiany stanu prawa oraz praktyki rynku kapitałowego. Podobnie stało się z wydaniem trzecim, które ukazało się w 2019 roku. Wydanie trzecie uwzględnia pokaźną ilość gruntownych modernizacji prawa w zakresie obrotu giełdowego i rynku kapitałowego. Pozostaje w całości zgodne z regulacjami dyrektywy MiFID z 2014 roku.

Szkoda giełdowa i jej naprawienie

to monografia habilitacyjna mojego autorstwa. Stała się podstawowym komponentem dorobku niezbędnego do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Stało się to w marcu 2016 roku.

„Szkodę giełdową i jej naprawienie” wydałem nakładem własnym. Pokryłem wszystkie koszty profesjonalnego składu, druku cyfrowego, twardej oprawy oraz rozesłania tzw. egzemplarzy obowiązkowych. Książka nie była dostępna w księgarniach, lecz tylko z poziomu mojej strony internetowej www.zacharzewski.pl. Pierwsze wydanie uchodzi za „białego kruka”, ponieważ trafiło do rąk nielicznego grona prawników. Pozostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy „żelaznej rezerwy” na potrzeby archiwalne.

Wcześniej zaplanowany zamiar przygotowania drugiego wydania książki został zrealizowany. Po sześciu latach od swojego debiutu całkowicie zaktualizowana wersja monografii „Szkoda giełdowa i jej naprawienie” została wydana w 2021 roku nakładem CH BECK w prestiżowej serii Instytucje Prawa Prywatnego. Książka jest dostępna w sieci sprzedaży Wydawnictwa CH BECK.

System prawa handlowego

Na zaproszenie Pana Profesora Mirosława Steca opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016. W rękopisie złożyłem do Wydawcy 390 stron tekstu znormalizowanego. Redaktorzy „Systemu…” powierzyli mi całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Jestem autorem czterech rozdziałów: 20. Instrumenty finansowe jako przedmiot świadczenia w umowie sprzedaży; 21. Podstawy sukcesji w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi; 22. Umowa sprzedaży zdematerializowanych instrumentów finansowych jako prawna podstawa przysporzenia oraz 23. Obrót instrumentami finansowymi w reżimie świadczenia usług maklerskich.

Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na zaproszenie Pana Profesora Marka Wierzbowskiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się w 2012 roku, drugie w 2014 roku, a trzecie w 2018 roku. W rękopisie złożyłem do Wydawcy ponad 350 stron tekstu znormalizowanego. Jestem autorem uwag komentatorskich do przepisów art. art. 45a-45i, art. art. 51-54, art. art. 56-59, art. art. 65-68h oraz art. art. 79-81f, art. art. 82-83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Komentarz do kodeksu cywilnego

Na zaproszenie Pana Profesora Mariusza Załuckiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Kodeks cywilny. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa CH BECK w 2019 roku. Jestem autorem uwag do przepisów o przekazie i papierach wartościowych (art. 9211 – 92116 k.c.).

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338