O mnie

Kancelaria Adwokacka

dr hab. Konrad Zacharzewski

Prawo giełdowe – Prawo handlowe – Blockchain i waluty cyfrowe

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski, adwokat, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ostatnio jako Kierownik Zakładu Prawa Handlowego; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich WPiA UMK). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain. Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2019; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2018; Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), Warszawa 2019) oraz przyczynkarskich (kilkadziesiąt artykułów m.in. na temat działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. walut cyfrowych). Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu. Stały współpracownik instytucji finansowych oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Od grudnia 2018 roku pełni obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Opiniodawca i biegły sądowy. Honorowy krwiodawca, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na basie.

Najważniejsze publikacje naukowe

Umowa o pośrednictwo giełdowe

W 2015 roku wygasła przez wykonanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta z Wydawnictwem TNOiK w Toruniu w celu wydania rozprawy doktorskiej mojego autorstwa pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” (Toruń 2008, ss. 457). Wskutek tego powróciły do mnie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W chwili obecnej monografia pt. „Umowa o pośrednictwo giełdowe” nie jest dostępna na rynku księgarskim, ponieważ nakład został w całości wyczerpany. Pozostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy „żelaznej rezerwy” na potrzeby archiwalne.

Świadczenie usług maklerskich uległo w ostatnich latach istotnym przewartościowaniom. Książka zachowuje jednak w pełni swoją aktualność, ponieważ została napisana z akcentem na fundament cywilistyczny, z uwzględnieniem dynamiki zmienności regulacji. Zmiany prawa nie uchybiają treści. Dlatego nie planuję drugiego wydania. Z przyjemnością pragnę natomiast poinformować o tym, że podjąłem decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu mojej pierwszej publikacji monograficznej.

„Umowa o pośrednictwo giełdowe” za darmo do ściągnięcia w całości w formacie PDF.

Prawo giełdowe

Już pierwsze wydanie podręcznika pt. ,,Prawo giełdowe” (CH BECK, Warszawa 2010) wpisało się w kanon literatury przedmiotu. Drugie wydanie z 2012 roku uwzględniło zmiany stanu prawa oraz praktyki rynku kapitałowego. Podobnie stało się z wydaniem trzecim, które ukazało się w 2019 roku. Wydanie trzecie uwzględnia pokaźną ilość gruntownych modernizacji prawa w zakresie obrotu giełdowego i rynku kapitałowego. Pozostaje w całości zgodne z regulacjami dyrektywy MiFID z 2014 roku.

Szkoda giełdowa i jej naprawienie

to monografia habilitacyjna mojego autorstwa. Stała się podstawowym komponentem dorobku niezbędnego do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Stało się to w marcu 2016 roku.

„Szkodę giełdową i jej naprawienie” wydałem nakładem własnym. Pokryłem wszystkie koszty profesjonalnego składu, druku cyfrowego, twardej oprawy oraz rozesłania tzw. egzemplarzy obowiązkowych. Książka nie była dostępna w księgarniach, lecz tylko z poziomu mojej strony internetowej www.zacharzewski.pl. Pierwsze wydanie uchodzi za „białego kruka”, ponieważ trafiło do rąk nielicznego grona prawników. Pozostawiłem sobie kilkanaście egzemplarzy „żelaznej rezerwy” na potrzeby archiwalne.

Wcześniej zaplanowany zamiar przygotowania drugiego wydania książki został zrealizowany. Po sześciu latach od swojego debiutu całkowicie zaktualizowana wersja monografii „Szkoda giełdowa i jej naprawienie” została wydana w 2021 roku nakładem CH BECK w prestiżowej serii Instytucje Prawa Prywatnego. Książka jest dostępna w sieci sprzedaży Wydawnictwa CH BECK.

System prawa handlowego

Na zaproszenie Pana Profesora Mirosława Steca opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016. W rękopisie złożyłem do Wydawcy 390 stron tekstu znormalizowanego. Redaktorzy „Systemu…” powierzyli mi całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Jestem autorem czterech rozdziałów: 20. Instrumenty finansowe jako przedmiot świadczenia w umowie sprzedaży; 21. Podstawy sukcesji w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi; 22. Umowa sprzedaży zdematerializowanych instrumentów finansowych jako prawna podstawa przysporzenia oraz 23. Obrót instrumentami finansowymi w reżimie świadczenia usług maklerskich.

Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na zaproszenie Pana Profesora Marka Wierzbowskiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się w 2012 roku, drugie w 2014 roku, a trzecie w 2018 roku. W rękopisie złożyłem do Wydawcy ponad 350 stron tekstu znormalizowanego. Jestem autorem uwag komentatorskich do przepisów art. art. 45a-45i, art. art. 51-54, art. art. 56-59, art. art. 65-68h oraz art. art. 79-81f, art. art. 82-83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Komentarz do kodeksu cywilnego

Na zaproszenie Pana Profesora Mariusza Załuckiego opracowałem obszerne fragmenty dzieła pt. Kodeks cywilny. Komentarz. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa CH BECK w 2019 roku. Jestem autorem uwag do przepisów o przekazie i papierach wartościowych (art. 9211 – 92116 k.c.).

Kancelaria adwokacka — Toruń

Jako wykształcony adwokat specjalizujący się w prawie giełdowym prowadzę własną kancelarię prawną w Toruniu. Zajmuję się kryptowalutami i technologią blockchain wykorzystywaną przy przekazywaniu informacji na temat transakcji internetowych. Świadczę usługi z szeroko pojętego rynku kapitałowego, dzięki czemu pomagam Klientom w sprawach związanych z umowami akcyjnymi, ale nie tylko. Doskonale znam prawo handlowe, a także obsługę emisji walut cyfrowych ICO, dlatego chętnie podejmuję się współpracy z osobami zgłaszającymi się po doradztwo w owym zakresie.

Toruń: prawnik ze szczególną znajomością zagadnień giełdowych

Głównym obszarem moich działań są usługi z kategorii prawa rynku kapitałowego. Prowadzę specjalistyczne konsultacje z Klientami indywidualnymi, jak również z przedsiębiorcami czy właścicielami większych firm z okolic Torunia, ale też z terenu całej Polski. Kancelaria prawna dr hab. Konrada Zacharzewskiego skupia się na rozbudowaniu oferty dla akcjonariuszy, spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, emitentów, inwestorów, a także domów maklerskich. Zwracam szczególną uwagę na rzetelność, terminowość, a przy tym gwarantuję pełną dyskrecję oraz najwyższą jakość usług.

Obsługa prawna firm — Toruń

Oferuję profesjonalne doradztwo na miarę potrzeb moich Klientów, wskazując najlepsze rozwiązania przy problemach z zakresu prawa gospodarczego. Obsługuję firmy pod kątem rynku kapitałowego i kryptowalut, a ponadto gwarantuję nieograniczoną dostępność przy kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

Kancelaria Adwokacka
dr hab. Konrad Zacharzewski

ul. Batorego 5, 87-100 Toruń

NIP: 879 101 18 94

REGON: 871109165

35 1090 1506 0000 0001 3425 4338